Pismo Św.

SŁOWO BOŻE

 

Z Księgi Psalmów: "Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce". Głoszenie Słowa Bożego jest realizacją polecenia, które dał nam Pan Jezus: "Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu"Dlatego też obok sprawowania Sakramentów Świętych, głównym zadaniem wspólnoty Kościoła jest rozpowszechnianie Bożego orędzia zawartego w Piśmie Świętym. 

Zachęcamy do uważnego słuchania czytań z Pisma Świętego w czasie każdej Eucharystii, a także homilii (kazań) - które mają pomóc nam w zrozumieniu tego Słowa i przyjęcia go do swojego życia i osobistych decyzji. Proponujemy również odziedzenie kilku stron internetowych zawierających tekst czytań mszalnych na poszczególne dni, modlitwę brewiarzową, rozważania do fragmentów Pisma Świętego, a także same jego teksty. 

 

Pismo Święte Modlitwa w drodze Dzieło Biblijne
pallottinum modlitwa w drodze biblista
Liturgia godzin Biblijni.pl Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
brewiarz biblijni tub