Parafialny Zespół Synodalny

Parafialny Zespół Synodalny

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE CELEBROWANIA MSZY O DUCHU ŚWIETYM

PODCZAS II SYNODU DIECEZJI KOSZLIŃSKO - KOŁOBRZESKIEJ ORAZ

POWOŁANIA ZESPOŁÓW SYNODALNYCH

 

281933a176d2f646a05367fa15b0a247

 

Biskup Koszalińsko - Kołobrzeski

I. Zarządzam, aby podczas II Synodu Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej, jeżeli przepisy liturgiczne na to pozwalają, w każdy drugi czwartek miesiąca, od dnia 11 maja 2017dej kaplicy na terenie diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej celebrować jedną Msze wotywną o Duchu Świętym. W roku 2017 będo to dni: 11 maja, 13 lipca, 10 sierpnia, 12 października i 14 grudnia. Natomiast 8 czerwca, 14 września i 9 listopada należy zachować formularz liturgiczny z przypadającego w te dni święta

II. Zgodnie z postanowieniem Regulaminu II Synodu Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej z dnia 23 grudnia 2016 roku (znak:B 15 - 5/16), niniejszym zobowiązuje wszystkich księży proboszczów do powołania w każdej parafii parafialnego zespołu synodalnego.

1. Przewodniczącym parafialnego zespołu będzie ksiądz proboszcz.

2. Członkami parafialnych zespołów synodalnych mają być przede wszystkim:

a) parafialni delegaci na spotkania synodalne,

b) członkowie parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych,

c) katecheci (osoby świeckie i kongresowane) zatrudnieni e szkołach na terenie danej parafii w wymiarze pracy nie mniejszym niż pół etatu, z zachowaniem zasady, że jeden katecheta może należeć wyłącznie do jednego parafialnego zespołu synodalnego,

d) animatorzy katechezy parafialnej

e) lektorzy i nadzwyczajni szafarze Komuni Świętej

f) liderzy katolickich ruchów, stowarzyszeń i wspólnot istniejących w parafii

3. Do zadań parafialnych zespołów synodalnych będzie należało w szczególności:

a) formułowanie wniosków dotyczących organizacji życia religijnego w diecezji,

b) refleksja nad zagadnieniami wskazanymi przez Sekretariat Synodu na danym etapie prac synodalnych, podejmowana z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty lokalnej i dokonywana również w oparciu o gromadzone opinie członków tej wspólnoty,

c) modlitwa za Kościół diecezjalny i dzieło Synodu oraz jej animowanie w parafii,

d) promowanie Symodu w parafii i informowanie o jego pracach.

 

Na podstawie § 24 Regulaminu II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z dnia 23 grudnia 2016r. w Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie w dniu 11 maja 2017r. ks. Proboszcz Ryszard Kizielewicz powołał Parafialny Zespół Synodalny, stając się równocześnie jego Przewodniczącym.
Zgodnie z Zarządzeniem w sprawie celebrowania Mszy o Duchu Świętym podczas II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz powołania Zespołów Synodalnych została odprawiona uroczysta Msza św. z formularza o Duchu Świętym. Msza św. koncelebrowana przez wszystkich księży pracujących w Parafii. Wystosowane zostały oficjalne zaproszenia do uczestnictwa w Mszy św. dla osób, które zapropnował ks.Proboszcz. W trakcie sprawowanej Eucharystii wręczone zostały oficjane powołania do składu Parafialnego Zespołu Synodalnego.
Przy wyborze członków kierowano się przede wszystkim zapisami § 27 Regulaminu II Synodu.
Zespół jest nadal otwarty dla chętnych do pracy na rzecz Synodu.
W skład Parafialnego Zespołu Synodalnego wchodzą 22 osoby ( lista członków w załączeniu ) o różnym przekroju wiekowym, o różnych zawodach i statusie społecznym. Cieszy fakt udziału kilku osób młodych.
Po zakończeniu uroczystej Eucharystii zgodnie z § 26 Regulaminu II Synodu odbyło się pierwsze zebranie członków Parafialnego Zespołu Synodalnego. Dokonano wyboru jego sekretarza. Zgłoszona została przez Przewodniczącego kandydatura Pani Wiesławy Piskor. W głosowaniu jawnym dokonano wyboru sekretarza Zespołu.

Sekretarzem Parafialnego Zespołu Synodalnego Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie została Pani Wiesława Piskor.

W trakcie spotkania omówione zostały główne cele i założenia II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Przekazane zostały najnowsze informacje z Sekretariatu Synodu.
Ustalono, iż spotkania Zespołu będą się odbywały w każdy drugi czwartek miesiąca po Mszy św. z formularza o Duchu Świętym. Zmiany mogą nastąpić w uzasadnionych przypadkach.

Zgodnie z § 26 Regulaminu niniejsza informacja wraz z danymi kontaktowymi sekratarza ( dane poniżej ) zostanie przekazana do Sekretariatu Synodu.

Dane kontaktowe Sekretarza Parafialnego Zespołu Synodalnego Parafii pw. MBNP w Świdwinie:
1. Wiesława Piskor zam. 78-300 Świdwin ul. Wojska Polskiego 17/24
2. Numer telefonu - kom. 785 155 804 tel. stacjonarny – 94 365 60 79
3. Adres e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świdwin,dnia 15 maja 2017r.
Informację sporządziła Wiesława Piskor

 

Parafialny zespół synodalny powołany w dniu 11 maja 2017r.przy parafii MBNP
w Świdwinie zgodnie z postanowieniami regulaminu II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z dnia 23grudnia 2016r.

1.ks.Ryszard Kizielewicz
2.Adamczyk Maria
3.Budzyńska Katarzyna
4.Borna Katarzyna
5.Chlebowski Zbigniew
6.Dągielska Katarzyna
7.Dombek Sebastian
8.Jurcaba Renata
9.Kołodziejak Łukasz
10.Kozak Maria
11.Lipkowicz Przemysław
12.Muchorowski Andrzej
13.Nikipirowicz Janusz
14.Pietras Krystyna
15.Pietras Robert
16.Piskor Wiesława - sekretarz synodu
17.Saj Marzena
18.Staszewska Małgorzata
19. Sieniakowski Lucjan
20.Świątek Barbara
21.Występski Maciej
22.Zaremba Krystyna

23. ks Mirosław Zawiślak

24. ks Grzegorz Toporkiewicz

 

PROTOKÓŁ ZEBRANIA NR 1/ 2017

PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODALNEGO
W PARAFII PW. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W ŚWIDWINIE

1. Zebranie Parafialnego Zepołu Synodalnego odbyło się w dniu 12 września 2017r.
W zebraniu udział wzięło 21 członków PZS. Obrady prowadzone były wspólnie przez
Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu.

2. Przedstawiono uczestnikom program zebrania, który składał się z następujących
tematów:
1) powitanie i modlitwa rozpoczynające zebranie
2) informacja ks Proboszcza o aktualnym stanie Parafii
3) dyskusja - na podstawie przedstawionej informacji wskazanie tematów i problemów,
którymi zdaniem członków zespołu należałoby się zająć podczas Synodu
3. Informacja Sekretarza dotycząca Dni Skupienia dla członków PZS.
4. Wnioski i uwagi.

Przed rozpoczęciem zebrania większość członków Parafialnego Zespołu Synodalnego
wzięła udział w uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej z formularza o Duchu Świętym.
Po oficjanej części zebrania tj, powitaniu i modlitwie ks Proboszcz przedstawił informację
o aktualnym stanie Parafii. Na podstawie posiadanych dokumentów oraz bieżącej pracy w
społeczności parafialnej ks Proboszcz dokonał oceny działalności Parafii, z której wynika
iż: w Parafii działa 17 grup parafialnych skupiających chętnych do pracy w różnych
dziedzinach i zakresach np. doradztwo rodzinne, Caritas Parafialna oraz Szkolne Koła
Caritas prowadzące swoją działalność w szkołach, Duszpasterswo Rodzin Szensztackich,
Nauczycieli, krąg biblijny, grupy młodzieżowe. Trwa stała peregrynacja Matki Bożej
Pielgrzymującej do rodzin w calej Parafii i wiele innych. Podejmowane są inicjatywy
duszpasterskie np. mające na celu walkę z alkoholizmem. Podjęto współpracę z władzami
samorządowymi jednej z gmin wypracowując wspólny program z Wójtem dotyczący
podjęcia wspólnego wysiłku wraz z sołtysami podległych gminie sołectw w walce z
nałogami trapiącymi mieszkańców wsi ( alkoholizm, narkotyki i inne uzależnienia).
Odbywają się cykliczne spotkania w tym zakresie.
Prowadzone są nabożeństwa 5 pierwszych sobót miesiąca ku czci Matki Bożej Fatimskiej
w 100 lecie Objawień.
W związku z tym, iż odprawiane są każdego 13-ego dnia miesiąca wieczory
fatimskie padło pytanie, czy dalej kontynuować nabożeństwa w pierwsze soboty
miesiąca?
Poza tymi wymienionymi prowadzonych jest wiele innych działań wynikających z potrzeb
bieżących i takich, które mają sprawić, aby przyjście do kościoła czy na Mszę św. nie było
obowiązkiem czy nakazem np.rodziców.

W trakcie zebrania przyjęto też propozycję Niedzieli Synodalnej, która będzie miała miejsce w naszej Parafii w dniu 24 września 2017r. Nabożeństwa niedzielne będą sprawowane przez ks. dr hab.Kazimierza Dullaka prof. US, który jest członkiem Komisji Głównej Synodu. Odbędzie się także spotkanie z członkami Parafialnego Zespołu Synodalnego.

Nasza Parafia ma także problemy. Jednym z najbardziej widocznych jest sytuacja w rodzinach. A szczególnie dotyczy to coraz częstszego rozpadu rodzin i co za tym idzie rozwodów. Kolejnym jest też alkoholizm szerzący się w różnych środowiskach, w tym też wśród kobiet i młodzieży (co chyba najbardziej niepokoi). Tak jak w większości społeczności parafialnych występuje u nas także postępujący brak w życiu codziennym kościoła i parafii naszej młodzieży. Wyjątkiem są wielkie imprezy czy wydarzenia organizowane przez kościół, czy parafię, w których bierze udział duża grupa młodych ludzi. Ten zapał znika w codziennym życiu. Gdzie jest wina? W rodzinie, szkole, organizacjach?
Jak wychować do wiary ludzi młodych?

W trakcie dalszej dyskusji zwracano uwagę na wiele spraw i problemów, którymi należy się zająć, aby sytuacja mogła ulec poprawie, aby rozwijać w ludziach to co jest w nich dobre:

1) wychowanie młodych ludzi do wiary w celu zatrzymania ich w kościele, wydobycie z
nich wrażliwości na potrzeby innych, zainteresownie sprawami wiary i religii przy
wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu. A także poprzez: np. rozwój
wolontariatu, przykład rodziców, szkoły, kapłanów jako świadectwa życia kształtującego
postawę młodego człowieka,
2) rola rodziny w wychowaniu dzieci i zbliżenia ich do Kościoła poprzez tworzenie formacji
rodzinnych na różnych poziomach Kościoła, Diecezji, Parafii,
3) katecheza i ewagelizacja – dla młodych i dorosłych prowadzona przez przygotowanych
katechetów i ewangelizatorów „ oddolna” i systematyczna, a nie „ odgórna” i sporadyczna.
4) działalność różnych poradni w parafii – słabo nagłośnione, brak proponowanych ofert
pomocowych,
5) w związku z trudną sytuacją kadrową w naszej parafii wskazano na potrzebę istnienia
funkcji „ szafarza” i konieczności jej obsadzenia odpowiednim kandydatem,
6) dyskutowano także o bieżących sprawach Parafii np. sprawowania Eucharystii,
nabożeństw i ich oprawy.

Dyskusja była merytoryczna i czasami burzliwa. Troska o sprawy Kościoła i Parafii była głównym tematem spotkania. Zgłoszone zostaly dwa wnioski jako odrębne zagadnienia do protokołu ( przedstawione poniżej ).

Wniosek I

Organizacja spotkań dla osób i grup różnego stanu ( małżeństwa, osoby rozwiedzione,samotne) w różnych formach ( rekolecje, jednodniowe dni skupienia i inne) przynajmniej 1x w roku w celu ustrzeżenia przed błędami wychowawczymi, błędami wobec samych siebie, radzenia sobie w życiu nie tylko społecznym, ale też duchowym.

Wniosek II

Organizowanie w Parafii spotkań małżeństw wraz z ich dziećmi celem wymiany doświadczeń i radzenia sobie z trudnościami występującymi w rodzinach i wychowaniu dzieci w duchu wiary. Takie spotkania ewangelizacyjne , wspólnota rodzin, wymiana doświadczeń i problemów mogłaby mieć wpływ na podejmowanie decyzji życiowych w rodzinach np. rozpadu rodziny czy rozwodu, a także wychowywania dzieci.

3. Przedstwiono informację dotycząca Dni Skupienia dla członków PZS.

Załącznik do protokołu

1) lista obecności

 

I N F O R M A C J A

Efektem zebrania Parafialnego Zespołu Synodalnego naszej Parafii, które odbyło się w dniu 12 września 2017r. była tzw. Niedziela Synodalna. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 24 września br. Kazania podczas sprawowanych Mszy świętych głosił ks. Kazimierz Dullak –członek Komisji Głównej Synodu, przybliżając tym samym ideę i cele Synodu naszym parafianom zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii.
Synod diecezjalny, zwołany dnia 11 czerwca 2016 roku przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, jest zebraniem przedstawicieli kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu w usłyszeniu tego, co Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, oraz w rozpoznaniu dróg, którymi Bóg chce go prowadzić we współczesnym świecie.

O godzinie 16-ej odbyło się spotkanie z członkami Parafialnego Zespołu Synodalnego działającego w naszej Parafii. W trakcie tego spotkania ks. Kazimierz Dullak przedstawił cele i zadania Synodu, jego strukturę i zakres działania. Omówione zostały zadania dla Parafialnych Zespołów Synodalnych, ich rolę i zakresy działania, jak również działalność Komisji Synodalnych powołanych przez ks. Biskupa.W trakcie dyskusji padały pytania dotyczące problemów występujących w kościele, „ drogi” zgłaszanych wniosków i postulatów podczas prac Zespołów Parafialnych, organizacji Synodu, zasad prawnych. Omówiono rolę i zadania, które zostały ustanowione dla poszczególnych Komisji Synodalnych. Omówiono rolę sekretarzy komisji i zespołów synodalnych. Spotkanie przebiegało w atmosferze konstruktywnej wymiany zdań i zrozmienia potrzeby zwołanego II Synodu. Było to bardzo pouczające spotkanie dla nas członków Zespołu pracującego w naszej Parafii w szukaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez wiernych, na które często nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć:
-jak przyciągnąć młodych do Kościoła? -jak powinno wyglądać przeżycie I Komunii św.? -czy chrzcić dzieci niepraktykujących rodziców? -jak spotykać się z Bogiem?
Te i inne pytania staną się niebawem tematem powszechnej dyskusji w ramach synodu diecezjalnego. Głos diecezjan będzie więc słyszalny ze wszystkich stron. Komisje przygotują listę tematów do podjęcia przez zespoły synodalne w parafiach, ale nie będzie to lista zamknięta. Po przedyskutowaniu w parafiach, najważniejsze tematy powrócą do komisji.
I to jest cała istota zwołanego przez bpa Edwarda Dajczaka II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Opr. Wiesława Piskor-sekretarz PZS

 

 


PROTOKÓŁ ZEBRANIA NR 2/ 2017

PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODALNEGO
W PARAFII PW. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W ŚWIDWINIE

1. Kolejne zebranie Parafialnego Zepołu Synodalnego odbyło się w dniu 09 listopada 2017r.
W zebraniu udział wzięło 20 członków PZS. Obrady prowadzone były wspólnie przez
Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu.

2. Przedstawiono uczestnikom program zebrania, który składał się z następujących
tematów:
1) powitanie przez Przewodniczącego PZS oraz modlitwa rozpoczynająca zebranie
2) przyjęcie nowego członka PZS – wręczenie powołania
3) Pytania do wspólnej dyskusji:
a) czy nasza parafia to piramida – hierarchiczna organizacja, na czele której stoi
proboszcz decydujący i myślacy za wszystkich, czy raczej wspólnota wspólnot
skoncentrowanych wokół swojego duszpasterza?
b) czy – jako duszpasterze – dajemy czytelne sygnały wiernym, że liczymy na ich
współpracę w dziele ewangelizacji, że są potrzebni i mogą coś sensownego zrobić?
c) czy- jako świeccy katolicy – jestesmy świadomi swego zaszczytnego miejsca w
Kościele, występujemy sami z inicjatywami ewangelizacyjnymi i odpowiadamy
na zaproszenie swoich duszpasterzy?
4) Pytania do osobistej refleksji:
a) czy staramy się zarówno o budowanie wspólnoty z Bogiem wyrażającej się przez
modlitwę, jak i o wspólnotę między ludźmi znajdującą swoj wyraz w realnie
działających grupach i wspólnotach ?
b) co czynimy, aby ludzie mogli poczuć odpowiedzialność za Kościół i doświadczyć,
że czeka na nich sam Pan Bóg ?

Materiały wraz z tematami wskazanymi przez Sekretariat Synodu zostały przesłane
członkom Parafialnego Zespołu Synodalnego.

5). Dyskusja dotycząca w/w pytań i zagadnień.
6). Informacja Sekretarza dotycząca rekolekcji dla członków ZPS i zasad zgłaszania
udziału,kolejnego zebrania
7). Wnioski i uwagi.

Przed rozpoczęciem zebrania większość członków Parafialnego Zespołu Synodalnego
uczestniczyła w uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej z formularza o Duchu Świętym.
Po zakończeniu Mszy świętej rozpoczęto zebranie Parafialnego Zespołu Synodalnego
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie. Na wstępie z rekomendacji
Sekretarza PZS przyjęto nowego członka tj. Panią Zofię Kłos, która jest nauczycielem Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie. Przewodniczący wręczył jej akt powołania do prac w Zespole synodalnym Parafii.
Ks. Proboszcz rozpoczął dyskusję dokonując wprowadzenia do tematów zaproponowanych w programie zebrania. W swojej wypowiedzi dokonał określenia czym jest parafia, jaka jest rola i zadania proboszcza w tejże parafii, a także jaką rolę spełniają i mają pełnić w parafii ludzie świeccy. Jakie są relacje pomiędzy duszpasterzami w parafii a świeckimi katolikami w ewngelizacji , współpraca i odpowiedzialność za Kościół i swoją Parafię.
Przed rozpoczęciem dyskusji nastąpiła chwila wyciszenia i skupienia. Nasze umysly i serca otworzyły się na działanie Ducha Świętego, aby to o czym mamy rozmawiać i jakie decyzje podejmować były mądre i pożyteczne.
W trakcie dyskusji wyrażona została opinia z obu stron tj. duchownych i świeckich , iż wszyscy jesteśmy ochrzczeni i mamy jednakowe zadania wobec swojego Kościoła i obowiązki wobec Boga. Tym samym wszyscy jesteśmy ewangelizatorami. Pytanie: kto i co ma robić? , co zrobić, aby duszpasterstwo było tak czynne, żeby ogarniało wszystkich, w tym i tych stojących obok? Wyjściem jest otwarcie się zarówno księży jak świeckich będących aktywnymi w Kościele na innych będących daleko od Kościoła poprzez nie zasklepianie się w tylko we własnym gronie, czy też jakiejś grupie, która działa w Parafii. Grupa nie może stanowić zamkniętego „ klanu”, o której niewiele osób wie, jest zamknięta dla innych spoza pewnego kręgu. Bo przecież Parafia to wspólnota w całości, skoncentrowana wokół ołtarza i swojego pasterza. Kolejne pytanie: jak pomagać księżom w pracy ewangelizacyjnej, bo sami sobie nie poradzą w dotarciu do różnych grup i całej społeczności w parafii ? - należy tworzyć grupy,które będą otwarte dla wszystkich, w których można doskonalić np. swoją wiarę, czego przykładem jest Krąg Biblijny. Szerzenie wolontariatu, popularyzacja innych dokonań i zadań poszczególnych grup. Z dyskusji wynikały następujące wnioski:
- brak jest więzi i współpracy pomiędzy wszystkimi grupami działającymi w Parafii,
- brak takiej ludzkiej wspólnoty między grupami, każda działa dla własnego dobra i
zaistnienia
- brak właściwej informacji o działalności poszczególnych grup
Te nieprawidłowości istniejące w parafiach można rozwiązać w różny sposób i tak:
- doprowadzić do wspólnych spotkań poszczególnych grup np. 1 raz w miesiącu
- uzgodnić zasady współpracy pomiędzy grupami i wychodzić na zewnątrz z jej
wynikami
- właściwa informacja o bieżącej działalności poszczególnych grup przy wykorzystaniu
dostępnych środków przekazu np. internetu. Nasza Parafia dysponuje piękną stroną
internetową i należy z niej korzystać. Mamy także Gazetę Dekanalną , w której można
publikować ważne wydarzenia.
O swoich pracach i zadaniach poszczególne grupy powinny mówić publicznie podczas świąt lub dni poszczególnych grup na mszach odprawianych w ich intencjach np. Caritas w czasie Niedzieli Miłosierdzia itp.
Omawiana była rola szafarzy, jako pomocników księdza. Stwierdzono, iż powinni oni wychodzić poza kościół i docierać do ludzi starszych, niepełnosprawnych i chorych z komunią świętą nie tylko 1 raz w miesiącu, ale częściej np. zimą, kiedy oni nie są w stanie dotrzeć do kościoła ze względu na warunki atmosferyczne lub swoją chorobę.
Cennym jest działalność młodych nauczycieli religii. Wykorzystywane są możliwości do kontaktu z młodymi ludźmi np. internetu do nauczania odpowiedzialności za Kościół, a także kształtowania właściwych postaw wobec pokus dzisiejszego świata np. zapożyczone z innych kultur „ zabawy”niezgodne z naszą tradycją chrześcijańską i kulturą. Zorganizowana została akcja internetowa, w której przekazywano informacje o szkodliwości tego typu „ napływowych” manifestacji i zabaw np. hallowin. Jest to autentyczny i bardzo roztropny głos młodych.
Padła też prośba, aby o sprawach i tematach omawianych na zebraniach Parafialnego Zespołu Synodalnego rozmawiać w poszczególnych grupach, z młodzieżą czy innymi parafianami. Ich opinie mogą być bardzo cenne w naszej pracy. Nie należy przy tym używać imion i nazwisk osób zabierających głos.

Poinformowano zebranych o organizowanych w roku 2018 rekolekcjach dla członków PZS oraz zasadach zapisów na te rekolekcje. Poinformowano również, iż kolejne zebranie odbędzie się w miesiącu lutym 2018r.

Na tym protokół zakończono.

8. Załączniki do protokołu:

1. lista obecności
2. program zebrania